Malawi Government Gazette dated 2019-05-10 number 19

THE MALAWI GOVERNMENT GAZETTE
(Published by Authority)
3,489: Vol. LVI No. 19| Zotnba, 10th May, 2019
Registered at the G.P.O. as a Newspaper
Price: K500.00
CONTENTS Page
MACRA__ Notice of Malawi Postcodes 2019 .. 169—177

General Notice no. 37

MACRA

MALAWI COMMUNICATIONS REGULATORY AUTHORITY

MALAWI POSTCODES 2019

NATION WIDE

REGIONAL DISTRICT DISTRICT DISTRICT/ CITY/ BOMA/TRADITIONAL postcc
POINTER POINTER MUNICIPALITY/ AUTHORITY/ TOWNSHIP/
TOWN POINTER PROTECTED AREA

NORTHERN
01 CH1T1PA 100 Chitipa BOMA 10)100
TA Kameme 101101
STA Bulambya Songwe 101102
TA Mwabulambya 101103
TA Mwenemisuku 101104
STA Lwangwa 101105
TA Mwcnewenya 101106
STA Nthengatenga 101107
TA Nthalire 101108
STA V.'avikaza 101109

02 KARONGA 100 Karonga 102100
Songwe 102101
TA Mwakaboko 102102
TA Kilupula 102103
TA Kyungu 102104
TA Mwirang’ombe 102105
TA Wasambo 102106

03 RUMPHI 100 Rurnphi BOMA 103100
TA Mwalweni 103101
STA Kachulu 103102
STA Njikula 103103
TA Mwamlowe 103104
STA Chapinduka 103105
TA Mwankhunikira 103106
TA Mwahenga 103107
STA Chisovya 103108
TA Chikulamayembe 103109

Malawi Postcodes 2019